Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Monitor Sociaal Domein Deventer 2015

Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/AWBZ en Participatie adequaat te kunnen volgen.

Kooporiëntatieonderzoek Deventer 2015

De gemeente Deventer heeft in 2015 voor de zesde keer deelgenomen aan het vijfjaarlijkse onderzoek naar het koopgedrag in de provincie Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland. Per plaats worden zo koopstromen bepaald. Die gegevens worden...

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Deze bevolkingsprognose is gebaseerd op...

Onderzoek lokale en regionale media 2015

In dit onderzoek is de bekendheid en het bereik in kaart gebracht van omroepen in de gemeente Deventer. De onderzochte omroepen zijn Deventer Radio en Televisie (DRTV), Salland TV en RTV Oost.

Peiling Cultuurparticipatie Deventer 2015

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de passieve en actieve cultuurdeelname van Deventenaren en de wijzigingen daarin ten opzichte van de vorige peiling in 2012. Het onderzoek is beschrijvend van aard. Passieve cultuurdeelname is...

Trendrapport 2015

Wij zijn verheugd u ook dit jaar weer een trendrapport aan te bieden. In dit trendrapport voor het jaar 2015 worden landelijke trends die wij van belang achten voor de gemeente Deventer samengebracht met lokale ontwikkelingen. Bij de indeling van...

Woningmarktonderzoek Deventer 2014

Het is inmiddels traditie binnen de gemeente Deventer om vierjaarlijks een woningmarktonderzoek onder de bevolking te houden. Dit jaar hebben de gemeente en de woningcorporaties Rentree, Woonbedrijf ieder1 en Woonstichting De Marken de handen...

Binnenstadsmonitor 2014

De Deventer binnenstad heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het een plek om te wonen, voor de ander een plek om te ondernemen of te werken en voor nog weer een ander is het een plek om te recreëren, ontspannen of om te...

Parkeermonitor 2014

In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente Deventer een parkeertelling in de binnenstad van Deventer uitgevoerd. De resultaten hiervan vindt u in het document ‘Parkeermonitor 2014, Gemeente Deventer, april 2014’. In dit document staat  hoe...

Mediamix 2012

Deze rapportage bevat de derde evaluatie van de communicatiemiddelen die de gemeente Deventer inzet, de zogenaamde mediamix. Het gaat om internet, DeventerNu en DeventerNu TV.

Burgerpeiling discriminatie

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2013 aan de bewoners ook vragen over discriminatie gesteld.

Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Participatie

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek worden aan de bewoners ook vragen over participatie gesteld.

Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Mantelzorg

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek worden aan de bewoners ook vragen over mantelzorg gesteld.

Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Bereikbaarheid

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2013 aan de bewoners ook vragen over bereikbaarheid gesteld.

Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Sport

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek worden aan de bewoners ook vragen over participatie gesteld, waaronder...

Participatie openbare ruimte

Ongeveer een derde van de Deventenaren in de onderzochte buurten wil zelf bijdragen aan het onderhoud van de openbare ruimte. Dit blijkt uit onderzoek van de gemeente Deventer. Dergelijk onderzoek werd in Nederland niet eerder gedaan.

Onderzoek leefbaarheid en veiligheid 2013

Om de twee jaar houdt de gemeente Deventer een burgerpeiling om zo te weten wat er leeft bij haar inwoners. Eind 2013 en begin 2014 is deze grootschalige enquête voor de tiende keer uitgevoerd. Dit rapport bevat de resultaten van de onderdelen...

Trendrapportage 2013

Aan team Kennis en Verkenning (KV) is gevraagd om over het jaar 2013 een trendrapportage voor Deventer op te stellen waarin landelijke en Deventer trends en ontwikkelingen in het afgelopen jaar en aanvullende feiten en cijfers worden...

Invloed internet op winkelleegstand blijft groot

Internetwinkelen vergroot het aankoopgemak voor consumenten maar blijft tegelijkertijd een bedreiging voor de bestaande detailhandel. Voor Zuid-Holland wordt als gevolg van internetwinkelen de komende jaren een afname van ongeveer 6 procent van...

De Deventer Jeugd in Beeld voorjaar 2013

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. De monitor moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een scherp kwalitatief en kwantitatief inzicht hebben in de algemene situatie van...

Rli-advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft de Rli gevraagd om advies te geven over de gevolgen van de voorgenomen beleidsveranderingen in de langdurige zorg voor de woningmarkt, de verschillen tussen regio's en handelingsperspectieven voor...

Dordrecht op weg naar duurzaamheid


Tijdschrift B&G van de BNG volgt een aantal gemeenten op hun weg naar duurzaamheid. Deel 3 in deze serie: Dordrecht. Wethouder Harry Wagemakers: 'We hadden behoefte aan versnelling.' (B&G, januari/februari 2014)

Lees het artikel

Nieuwe, gratis tool voor berekenen stedelijke veiligheid van ontwerp

Stedelijke veiligheid op het gebied van criminaliteit en terrorisme is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van wijken, stadsdelen, bedrijventerreinen of OV-knooppunten. Sinds kort is er een instrument beschikbaar dat architecten,...

Één jaar Nu al Eenvoudig Beter, een tussenstand

Op 27 november 2013 organiseerde Platform31 een werkconferentie waarin de door het jaar heen bezochte locaties en strategieën van een jaar Nu al Eenvoudig Beter (NaEB) centraal stonden. Waar wordt in het kader van de nieuwe Omgevingswet, Nu al...

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014

De sectorverbindende Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014 bevat zeven punten waarop partijen in het veld komend jaar willen samenwerken. De agenda speelt in op de veranderende behoefte aan voorzieningen en vastgoed

Zie verder: - website Bouwstenen...