Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Dordrecht op weg naar duurzaamheid


Tijdschrift B&G van de BNG volgt een aantal gemeenten op hun weg naar duurzaamheid. Deel 3 in deze serie: Dordrecht. Wethouder Harry Wagemakers: 'We hadden behoefte aan versnelling.' (B&G, januari/februari 2014)

Lees het artikel

Nieuwe, gratis tool voor berekenen stedelijke veiligheid van ontwerp

Stedelijke veiligheid op het gebied van criminaliteit en terrorisme is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van wijken, stadsdelen, bedrijventerreinen of OV-knooppunten. Sinds kort is er een instrument beschikbaar dat architecten,...

Één jaar Nu al Eenvoudig Beter, een tussenstand

Op 27 november 2013 organiseerde Platform31 een werkconferentie waarin de door het jaar heen bezochte locaties en strategieën van een jaar Nu al Eenvoudig Beter (NaEB) centraal stonden. Waar wordt in het kader van de nieuwe Omgevingswet, Nu al...

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014

De sectorverbindende Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014 bevat zeven punten waarop partijen in het veld komend jaar willen samenwerken. De agenda speelt in op de veranderende behoefte aan voorzieningen en vastgoed

Zie verder: - website Bouwstenen...

Monitoring Openbare Ruimte 2013

De gemeente Deventer maakt twee keer per jaar in mei en september de balans op over de status en het onderhoud van de openbare ruimte. Verspreid over de gemeente wordt aan de hand van een aantal vaste meetpunten de technische staat van het...

Statistisch Jaarboek Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Bijgaand treft u twee sheets aan die resp. de...

Burgerkracht in de wijk

De verzorgingsstaat schudt op zijn grondvesten, de participatiesamenleving is op komst. Gemeenten staan voor de opgave om drie gigantische decentralisaties werkbaar te maken: maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk. Sociale wijkteams...

Hybride structuurvisie Oud-Beijerland brengt reuring

Volgens de contouren van de Omgevingswet zullen gemeenten niet meer verplicht zijn een gemeentelijk (integraal) afwegingskader op te stellen. De afweging zal nog meer moeten plaatsvinden in dialoog met partijen die iets willen met de ruimte....

Veranderingen in wonen en zorg vragen om meer samenwerking corporaties en zorginstellingen

ING/Platform31/Persblik/Royal HaskoningDHV - Woningcorporaties en ouderenzorginstellingen staan de komende jaren voor flinke opgaven op het gebied van wonen en zorg. De vraag naar seniorenwoningen zal toenemen, terwijl de intramurale...

Crowdsourcing werkt in de Wijk

Een aantal woningcorporaties en Platform31 hebben een kennismachine ontwikkeld die de wijkaanpak verbetert door crowdsourcing. Wat Werkt in de Wijk maakt de wijkgerichte aanpak van professionals effectiever en efficiënter.

Minder regeldruk door het Ondernemingsdossier

Regeldrukvermindering staat hoog op het verlanglijstje van overheden en bedrijven. Het Ondernemingsdossier helpt hierbij; een snelgroeiend digitaal hulpmiddel dat ondernemers in staat stelt makkelijk informatie te delen met toezichthouders en...

Peiling koopzondagen 2013

Op 30 oktober 2012 is door de Tweede Kamer een initiatiefwet aangenomen die het gemeenten mogelijk maakt om zelf het aantal koopzondagen te bepalen. Volgens de planning is de behandeling van de wet in de Eerste Kamer op 14 mei 2013. Naar...

Zorgen over ontwikkeling leefbaarheid in bloemkoolwijken en Haagse regio

De leefbaarheid is in Nederland licht verbeterd tussen 2010 en 2012. Dit blijkt uit de nieuwe Leefbaarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gepresenteerd op 24 juni. Een positieve ontwikkeling gaat desondanks niet overal op. De...

Sportverenigingen in beeld bij de Wmo

Sport als middel om Wmo-doelen te behalen

Sportverenigingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van doelstellingen van organisaties uit de sociale sector. Sportverenigingen en organisaties als opvang- en welzijnsinstellingen...

Deventer Jeugd in Beeld - najaar 2012

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. De monitor moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een scherp kwalitatief en kwantitatief inzicht hebben in de algemene situatie van...

Huisvesting arbeidsmigranten in Eindhoven: een steen in de vijver

Platform31 begeleidt een vijftal experimenten gericht op meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten. Met experimentpartners werd een bezoek gebracht aan Eindhoven. Hier wordt een voormalig schoolgebouw getransformeerd naar tijdelijke...

Hoe intelligent is de slimme stad?

Innovatie waarbij de mens een ondergeschikte rol speelt is niet slim. Wie heeft niet meegemaakt dat tijdens een vergadering de slimme sensorverlichting opeens uitgaat omdat iedereen bewegingloos zit te luisteren. Of in een gebouw vergeefs gezocht...

Trendpaper Kennis en Verkenning 2012

Het team Kennis en Verkenning (KV) heeft als opdracht om op basis van eigen onderzoeken, beschikbare gegevens en externe data trends en signalen in de samenleving te signaleren. Hiermee dragen wij bij aan de onderbouwing en toetsing van de...

Marktonderzoek Speelgoedmuseum

Het Speelgoedmuseum is al jaren een bekende culturele instelling in Deventer. Het is een leuke, leerzame invulling van de dag voor jong en oud en kan qua kosten goed concurreren met een bezoekje aan bijvoorbeeld de bioscoop. Maar het...

Binnenstadsmonitor 2012

De Deventer binnenstad heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het een plek om te wonen, voor de ander een plek om te ondernemen of te werken en voor nog weer een ander is het een plek om te recreëren, ontspannen of om te...

Minder geweld tegen overheidspersoneel door klantgerichte aanpak

Een klantgerichte aanpak van overheidspersoneel leidt tot minder agressie van burgers en verbetering van het veiligheidsgevoel van de medewerkers. Het evaluatierapport van het project ‘Goed gesprek’ van de IND wijst dit uit. Het project is een...

Prestaties woningcorporaties in Nederland gebundeld in ‘Corporatie in Perspectief’

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) biedt op haar website inzicht in de financiële en maatschappelijke prestaties van alle woningcorporaties in Nederland. Met de bedrijfsvergelijking ‘Corporatie in Perspectief’ kunnen gemeenten zich...

Maten voor gemeenten 2012: intergemeentelijke samenwerking neemt toe

Gemeenten zijn meer gaan samenwerken, vooral op het gebied van werk en inkomen. Op dit terrein zijn de intergemeentelijke uitgaven in de periode 2005-2010 sterk gestegen. Gemeenten gaven in 2010 53,8 miljard euro uit aan publieke dienstverlening...

Schooluitval op het mbo kan afnemen door intensieve begeleiding

Schooluitval kan sterk afnemen als mbo-leerlingen een jaar lang intensief begeleid en gecoacht worden . Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een discussiepaper. Schooluitval terugdringen is al jaren een prioriteit van de Rijksoverheid.