Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Bevolkingsprognoses 2024

De bevolkings- en huishoudensprognoses zijn ook in 2024 weer geactualiseerd. Op basis van trends uit het verleden zijn de prognoses opgesteld. Ook de  wijkprognoses zijn geactualiseerd en gepubliceerd. De woningbouwplannen zijn bij het...

Jeugd in Beeld 2023

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering. Voor een goede uitvoering van taken en verantwoordelijkheden is het van...

Clientervaringsonderzoek Wmo Deventer 2023

Jaarlijks wordt door de gemeente Deventer een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van cliënten die vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het contact met de toegang, de kwaliteit en het effect van de geleverde...

Factsheet leegstand verkooppunten en winkels Deventer 2024

De leegstand van verkooppunten en winkels is in 2023 weer toegenomen. Dat geldt ook voor de totale oppervlakte van deze leegstaande panden.

Monitor energietransitie Bathmen

De monitor energietransitie Bathmen houdt op wijk- en buurtniveau bij hoe het gaat met de energietransitie en de doelen om het aardgasverbruk te verminderen. Dit gaat onder andere over energielabels, elektriciteits- en gasverbruik en het type...

Veligheidheidsbeleving Deventer

Vakgroep Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving van Deventer inwoners, ten behoeve van de Strategische Veiligheidsagenda van de gemeente Deventer. De bevindingen worden gebruikt om...

Cultuurpeiling Deventer 2023

Kunst en cultuur is voor iedereen. De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat alle inwoners zich kunnen herkennen in het cultuuraanbod en hieraan kunnen meedoen. Dit wordt structureel gemonitord in de Cultuurpeiling.  

Evaluatie pilot eenrichtingsverkeer Rielerweg

Om de verkeersveiligheid aan de Rielerweg te verbeteren, is sinds 6 januari 2023 een deel van de Rielerweg ingericht als eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer. Dit idee kwam tot stand tijdens een informatieavond in 2022 samen met de buurt....

Parkeermonitor Deventer Binnenstad en schil 2023

Het onderzoeksbureau Mobycon heeft in april 2023 een parkeeronderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek is de bezettingsgraad, de herkomst en het parkeermotief geïnventariseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een andere partij dan voorgaande...

Factsheet leegtand Deventer 2023

Bewonersonderzoek Oranjekwartier

Begin 2019 is een ambitiedocument voor het Oranjekwartier vastgesteld. Er zijn destijds drie doelen en vijf ambities vastgesteld (Ontwikkelperspectief Oranjekwartier). De drie doelen zijn:

  • Een verbeterde ruimtelijke- en sociale structuur, open en...

Bevolkingsprognoses Deventer 2023

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van...

Deventer energiemonitor

In Deventer wordt gewerkt aan de energietransitie en aan de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Deventer Energiemonitor bevat een groot aantal indicatoren waarmee inzicht wordt verkregen in de voortgang hiervan in de...

Sentimentenmonitor Deventer 2022

In opdracht van gemeente Deventer is in 2021 voor de tweede keer een sentimentenmonitor uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar mogelijke sentimenten en tegenstellingen tussen verschillende groepen mensen in de Deventer samenleving. Aan de hand van...

Peiling Duurzaamheidscentrum 2022

Begin februari heeft het duurzaamheidscentrum Deventer haar deuren geopend, op initiatief van de Deventer Energiecooöperatie en de Ulebelt. Het duurzaamheidscentrum helpt de gemeente Deventer haar doelen op het gebied van duurzaamheid te halen. Om...

Clientervaringsonderzoek Wmo 2022

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is vastgelegd dat gemeenten jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (hierna: CEO Wmo) moeten uitvoeren. De resultaten moeten inzicht verschaffen in de ervaren toegankelijkheid, kwaliteit en...

Fietsparkeeronderzoek Binnenstad

Het stimuleren van fietsgebruik staat hoog op de politieke agenda. Fietsen is gezond, het is milieuvriendelijk, en neemt weinig ruimte in op de weg en in de stad. Daarom is het nodig om inwoners te verleiden om met de fiets naar de Binnenstad van...

Bewonersonderzoek Deventer 2022

Hoe beleeft Deventer het wonen in de gemeente? Elke twee jaar doet de vakgroep Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer een groot onderzoek onder de bewoners van de gemeente om antwoord te kunnen geven op deze vraag en te onderzoeken wat er...

Buurtkijker Deventer

Al een aantal jaren bestaat de Wijkenmonitor. De laatste jaren ontvingen wij steeds meer geluiden dat er behoefte was aan data op buurtniveau. Daarom hebben wij in samenwerking met ShintoLabs de Buurtkijker Deventer vormgegeven. Het is een...

Sportmonitor Deventer 2022

In het voorjaar van 2022 is aan inwoners van Deventer gevraagd hoe zij sporten en bewegen. Dat gaat over hoe vaak zij bewegen, welke sport ze doen, maar ook over hoe de sport georganiseerd is, op welke manier mensen met een (lichamelijke of...

Inzet op Maat factsheet

Het lokale beleid voor de uitvoering van de Participatiewet staat in het beleidskader ‘Inzet op maat’. Begin 2021 is gestart met de uitvoering van Inzet op maat; voor het merendeel nog ingeperkt door de coronamaatregelen. In de factsheet Inzet op...

Jeugd in Beeld 2022

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering. Voor een goede uitvoering van taken en verantwoordelijkheden is het van...

Bevolkingsprognose Deventer 2022

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van...

Trendrapport 2022

Hoeveel inwoners verwachten we in 2035? Hoe duurzaam is de gemeente Deventer? Wat zien we op het gebied van wonen en werken? En wat zijn de gevolgen van de coronapandemie op trends die vier jaar geleden gesignaleerd werden?  

Dit rapport...