Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognose Deventer 2017

Inleiding

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er permanente behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Deze bevolkingsprognose is gebaseerd op demografische (met name migratie) trends uit het verleden. Daarnaast is een prognose van de samenstelling van het aantal huishoudens opgesteld. Tenslotte is er een doorrekening gemaakt van recente woningbouwplannen op wijkniveau.

Beschrijving

Bevolkingsprognoses moeten inzicht bieden in toekomstige omvang en samenstelling van de bevolking en huishoudens in Deventer. Dit inzicht is van belang voor onder andere het plannen van voorzieningen.

Conclusies

In 2016 is de bevolking in Deventer voor het derde opeenvolgende jaar toegenomen
Door deze groei van de bevolking nadert de bevolkingsomvang het aantal van 100.000. Om deze reden wordt er momenteel een 'korte termijn prognose' berekend die uitgaat van het doortrekken van bevolkingsontwikkelingen van de laatste 12 maanden. Het resultaat van deze prognose is dat de 100.000 grens medio 2018 wordt verwacht.

Minder jongeren en meer ouderen
De komende jaren zal de ontgroening (afnemend aandeel jongeren) ook in Deventer verder doorzetten. De vergrijzing zal verder doorzetten in de komende jaren. De komende 20 jaren zal het aantal ouderen met 50% toenemen.

Groei van het aantal, voornamelijk kleinere, huishoudens
Het aantal huishoudens zal in de periode tot 2035 met ongeveer 10% groeien. Met name voor de kleinere huishoudens, alleenstaanden en éénouder gezinnen, wordt een groei verwacht. Bij huishoudens met kind(eren) wordt rekening gehouden met een afname in de komende jaren.

Datum uitgave

20/07/2017

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage