Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Binnenstadsmonitor 2012

De Deventer binnenstad heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het een plek om te wonen, voor de ander een plek om te ondernemen of te werken en voor nog weer een ander is het een plek om te recreëren, ontspannen of om te...

Prestaties woningcorporaties in Nederland gebundeld in ‘Corporatie in Perspectief’

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) biedt op haar website inzicht in de financiële en maatschappelijke prestaties van alle woningcorporaties in Nederland. Met de bedrijfsvergelijking ‘Corporatie in Perspectief’ kunnen gemeenten zich...

Schooluitval op het mbo kan afnemen door intensieve begeleiding

Schooluitval kan sterk afnemen als mbo-leerlingen een jaar lang intensief begeleid en gecoacht worden . Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een discussiepaper. Schooluitval terugdringen is al jaren een prioriteit van de Rijksoverheid.

Maten voor gemeenten 2012: intergemeentelijke samenwerking neemt toe

Gemeenten zijn meer gaan samenwerken, vooral op het gebied van werk en inkomen. Op dit terrein zijn de intergemeentelijke uitgaven in de periode 2005-2010 sterk gestegen. Gemeenten gaven in 2010 53,8 miljard euro uit aan publieke dienstverlening...

Minder geweld tegen overheidspersoneel door klantgerichte aanpak

Een klantgerichte aanpak van overheidspersoneel leidt tot minder agressie van burgers en verbetering van het veiligheidsgevoel van de medewerkers. Het evaluatierapport van het project ‘Goed gesprek’ van de IND wijst dit uit. Het project is een...

Deventer Jeugd in Beeld voorjaar 2012

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een...

Peiling Cultuurparticipatie 2012

Als vervolg op voorgaande peilingen is in juni 2012 een vijfde peiling naar cultuurparticipatie gehouden. Opnieuw lag de nadruk op de belangrijkste professionele instellingen in de stad. In deze peiling worden deze instellingen één voor één...

Website helpt gemeenten bij stelselwijziging jeugd

De nieuwe website www.voordejeugd.nl helpt partijen die actief zijn in de jeugdzorg bij de stelselwijziging jeugd. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS lanceerde de nieuwe website. De site moet de centrale plek zijn voor...

Ruilverkaveling als oplossing voor kantorenleegstand

Veel kantoorpanden staan maar deels leeg. Vanwege de verplichtingen naar zittende huurders zijn deze kantoorpanden moeilijk te herontwikkelen. Jonge ontwikkelaars en architecten bedachten een plan waarbij ruilverkaveling plaatsvindt. Het ene...

Professionele organisaties in maatschappelijke ondersteuning positief over relatie met gemeenten

Professionele organisaties die een rol vervullen in de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning zijn tevreden over het contact met gemeenten. Ook politieke burgerverbanden als buurtverenigingen, wijk- of Wmo-raden of sportclubs zijn positief....

Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk

Het succes van wijkvernieuwing blijkt soms af te hangen van individuen; best persons doen het vaak beter dan de gemeente. Dat is een van de conclusies uit het boek ‘Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk’ dat op 5...

Staat van het Bestuur belicht stabiliteit lokaal bestuur

Burgers zijn redelijk tevreden over de kwaliteit en de legitimiteit van het lokaal bestuur. Dat is een van de conclusies van ‘De Staat van het Bestuur’. Deze tweejaarlijkse trendrapportage van het ministerie van BZK bevat feiten en cijfers over...

Welke vaardigheden en kennis hebben lokale werkgevers nodig?

Hoe kunnen steden anticiperen op kennis en vaardigheden die werkgevers in de toekomst nodig hebben? Met andere woorden: hoe kan de stad bijdragen aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt? Over die vraag brachten 8 Europese partnersteden een...

Voortgangsrapportage wijkenaanpak geeft gemengd beeld

Ongeveer de helft van de 40 aandachtswijken in Nederland ontwikkelt zich positief, terwijl in een derde van de gevallen een negatieve ontwikkeling te zien is. Dat staat in de tweede Outcomemonitor van het CBS, een voortgangsrapportage van de...

Bevolkingsprognoses Deventer 2012

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden, bijvoorbeeld:

  • Aantal en herkomst van kinderen heeft effect op de vraag naar onderwijs, opvang, jeugdvoorzieningen, etc.
  • Toename van...

Analyse Rijksbegroting 2013

De Miljoenennota 2013 stelt zware jaren in het vooruitzicht. De combinatie van lastenverzwaringen, teruglopende consumptieve bestedingen en voorgestelde bezuinigingen zet investeringen van alle partijen in stedelijke en regionale ontwikkeling...

Werkzoekenden onderkant arbeidsmarkt behoefte aan meer effectieve gemeente en UWV

De gemeente en het UWV kunnen meer doen om laaggeschoolden aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De instanties pakken de mismatch tussen vraag en aanbod naar laaggeschoold werk niet effectief aan. Dat blijkt uit onderzoek van...

Gemeenten sturen brandbrief over Wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) en het verplichte schatkistbankieren belemmeren gemeenten, provincies en waterschappen om de economie te stimuleren. Dat stellen VNG, IPO en de Unie van Waterschappen (UvW) in een brandbrief die zij...

‘Aan de slag-app’ moet jongeren aan het werk helpen

De ‘Aan de slag-app’ van welzijnsorganisatie Stimulansz helpt (werkloze) jongeren met solliciteren en het maken van een juiste studiekeuze. Gemeenten die zich ‘abonneren’ op de app kunnen jongeren op een eigentijdse manier ondersteunen bij het...

Waterbedeffecten bij herstructureringsoperaties vallen mee

Herstructurering leidt niet op grote schaal tot ongewenste probleemverplaatsing. Tot deze conclusie komen Hanneke Posthumus (Universiteit Utrecht), Reinout Kleinhans (TU Delft) en Gideon Bolt (Universiteit Utrecht) in hun onderzoek ‘Bijwerkingen...

EerlijkWinkelen brengt duurzamer winkelen in kaart

EerlijkWinkelen brengt winkelroutes in kaart waar zich in Nederlandse steden winkels en eetgelegenheden bevinden die fairtrade, biologische en tweedehands producten gebruiken of verkopen. Voor iedere stad is een kaart met een beloopbare route...

Voorkom geweld en agressie door alcohol of drugs

Goede voorbereiding, kennis over effecten van verdovende middelen en opleiding in het herkennen van relevante factoren. In de publicatie ‘De juiste snaar’ vindt u aanbevelingen voor het bestrijden van geweld en agressie onder invloed van alcohol...

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012

In het voorjaar van 2012 heeft de gemeente Deventer een parkeertelling in de binnenstad van Deventer uitgevoerd. De resultaten hiervan vindt u in het tabellenpakket. In het documentParkeermonitor binnenstad Deventer 2012. Methodiek en leeswijzer...

Wat het stadsbestuur kan doen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren

Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs in de stad? Dat is de centrale vraag van het Nicis-rapport ‘Naar een verbetering van de onderwijs-kwaliteit in de stad’. Formeel mogen gemeenten zich niet met de inhoud van onderwijs...

Gemeenten kunnen adresgegevens ‘spookburgers’ opvragen bij UWV

Gemeenten kunnen per 1 juli 2012 adresgegevens van individuele burgers opvragen bij het UWV om de gemeentelijke administratie (GBA) aan te vullen of te corrigeren. Hiermee hebben gemeenten een extra instrument om spookburgers (burgers die niet op...