Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Gemeenten moeten vanaf 2013 hun tegoeden bij het Rijk onderbrengen

Gemeenten moeten uiterlijk eind 2013 de tegoeden waarover zij beschikken onderbrengen bij het Rijk. Dit zogenaamde ‘schatkistbankieren’ is vastgelegd in het Begrotingsakkoord 2013. Voornaamste reden voor dit besluit is dat door schatkistbankieren...

Inzet van wijkverpleegkundigen komt in handen van gemeenten

De komende jaren stellen de ministeries van BZK en VWS structureel 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten rond wijkverpleegkundigen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inzet van het geld voor wijkverpleegkundigen. Door gemeenten de...

Gemeenten vergelijken de kwaliteit van leven met leefsituatie-index van SCP

Gemeenten zijn enthousiast over de mogelijkheden van de SCP leefsituatie-index (SLI) om de leefsituatie te vergelijken met andere gemeenten. Dat stellen het SCP en het Verwey-Jonker Instituut in de publicatie ‘De sociale staat van de gemeente....

Internationalisering hoger onderwijs is goed voor Nederland

Internationalisering van het hoger onderwijs kan Nederland veel opleveren. Dat stelt staatssecretaris Zijlstra (OCW) op basis van CPB-onderzoek en overleg met hoger onderwijsinstellingen. De staatssecretaris wil meer gaan sturen op...

Steeds meer jongeren behalen startkwalificatie arbeidsmarkt

Jongeren tussen de 18 en 25 volgen vaker onderwijs en behalen vaker een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. De aantallen zijn sinds 2001 flink toegenomen, vooral onder niet-westerse allochtone jongeren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de...

Publicatie Nicis Institute: Conflict in samenwerking. De geloofwaardigheid van regionale verstedelijking

Na een periode van succesvolle samenwerking voor gemeenschappelijke regionale ontwikkeling, is deze opgave als gevolg van de crisis veranderd. Verschillen tussen gemeenten gaan in een situatie van stagnerende economische en maatschappelijke...

Energiebesparing gebouwde omgeving: de ‘blok voor blok’-aanpak uitgelicht

De gebouwde omgeving vormt 80 tot 90 procent van de totale woningvoorraad. Vergaande energiebesparing is hier gewenst, en volgens het ministerie van BZK goed mogelijk. Hiertoe bestaat onder meer de blok voor blok-regeling, waarvoor op gemeentelijk...

De staat van het onderwijs volgens de Onderwijsinspectie

Meer scholen en opleidingen voldoen aan de benodigde basiskwaliteiten van onderwijs. Tegelijkertijd is nog veel ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld in de professionalisering van leerkrachten. Dat schrijft minister van Bijsterveldt (OCW) in een...

Publicatie Kennisbundel: ZZP en de stad over de resultaten van ZZP BV Amersfoort

In de publicatie ‘ZZP en de stad’ kunt u lezen over de resultaten van het programma ZZP BV Amersfoort. Het belang van zzp’ers voor de stedelijke economie, de ontwikkeling van zzp’ers, hun behoeften en de complexe rol van de gemeente ten opzichte...

Monitor leefbaarheid 2011

De Gemeente Deventer voert regelmatig een bewonersonderzoek uit naar onder andere de leefbaarheid in de gemeente. Eind 2011 en begin 2012 heeft dit voor de negende keer plaatsgevonden. In deze rapportage worden de resultaten hiervan gepresenteerd....

Stedelijke vernieuwing na 2014: niet de stad maken, maar de stad zijn

Wanneer de subsidies voor stedelijke vernieuwing na 2014 stoppen moet er meer ruimte komen voor initiatieven vanuit de markt en vanuit burgers. Dat is de belangrijkste conclusie van een denktank onder leiding van KEI en Nicis Institute over de...

Gezinszorg moet eigen sociale omgeving meer benutten

Kwetsbare gezinnen steunen te veel op zware en gespecialiseerde hulpverlening. Deze gezinnen hebben een sterkere eerstelijns zorg nodig die de eigen kracht versterkt en de sociale omgeving kan benutten. Dit is één van de aanbevelingen uit het...

Handreiking betere beveiliging lokale bestuurders

Politieke ambtsdragers moeten op veilige en integere wijze hun taak kunnen uitvoeren, zonder bang te hoeven zijn voor bedreiging of fysiek geweld. Op 22 februari 2012 presenteerden de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)...

Ontwerpadvies SER: meer dynamiek op de scholingsmarkt nodig

Onderwijsaanbieders moeten beter in gaan spelen op de veranderende behoeften van bedrijven, werkenden en werkzoekenden. Dat staat in het ontwerpadvies ‘Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt’ van de SER. Ontwikkelingen...

Raadsledenpanel - Financiële crisis van invloed op het aantal gemeenten

Ruim 80 procent van de raadleden denkt dat de financiële crisis en de decentralisaties invloed zullen hebben op de aantallen gemeenten, raadsleden en bestuurders. Volgens ongeveer 40 procent van de respondenten verdwijnen er in de komende 10 jaar...

Praktijkvoorbeeld BOOT: hbo-studenten dragen bij aan vitale wijken

Bijdragen aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van Amsterdamse krachtwijken. Dat is het doel van de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). HvA-studenten uit...

Geen gelijke kansen voor allochtone en autochtone jongeren

Allochtone jongeren krijgen nog steeds niet dezelfde kansen als autochtone jongeren. Dit staat in de Monitor ‘Diversiteit in het Jeugdbeleid’ van het CBS en het SCP. Er bestaan vooral verschillen tussen niet-westerse allochtone en autochtone...

Uitkomsten Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt, daalde in 2011 licht ten opzichte van 2010. Het deel van de bevolking dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit is vorig jaar nauwelijks...

Advies Onderwijsraad aan Van Bijsterveldt: “Geef scholen een kader voor hun handelen”

Zorg voor een goede balans tussen kwaliteitsnormen, zelfstandigheid en variëteit in het onderwijs. Dat is de kern van het advies dat de Onderwijsraad minister Marja van Bijsterveldt van OCW op 16 februari 2012 aanbood. De overheid moet...

Actieplan voor rijksbrede aanpak loverboys

In het ‘Actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek’ vindt u de maatregelen die het Rijk de komende jaren neemt tegen loverboys. Het actieplan is opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) voor de betrokken ministeries en...

Europese Unie zet subsidies in om (jeugd)werkloosheid te bestrijden

De werkloosheid in de eurozone heeft het hoogste niveau sinds 1998 bereikt. Vooral onder jongeren is werkloosheid een groot probleem; 21,3 procent van de jongeren onder de 25 jaar heeft geen werk. In totaal zijn 23 miljoen mensen in de Eurozone...

Wijziging Kieswet: Gemeenten moeten leden stembureaus trainen

Gemeenten worden verplicht stembureauleden te trainen en vast te stellen of deze over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Als kennis en vaardigheden van stembureauleden onvoldoende blijken, dan mogen ze een volgende keer niet worden...

Gemeenten geven middeninkomens weinig prioriteit

Veel gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de moeilijke positie van middeninkomensgroepen op de woningmarkt. Dat blijkt uit een rondgang door advies- en ingenieursonderneming ARCADIS langs 40 gemeenten. Verder blijkt dat gemeenten die wel...

Risico op faillissementen bij snelgroeiende bedrijven is kleiner dan gedacht

‘Snelgroeiende ondernemers lopen een groter risico op gedwongen bedrijfssluiting’. Dit is een aanname die grotendeels onwaar blijkt te te zijn; zolang een bepaald omslagpunt niet wordt bereikt, nemen de overlevingskansen van snelle groeiers juist...

Midden- en kleinbedrijf (MKB) is de belangrijkste Europese banenmotor

Het MKB creëerde tussen 2002 en 2010 gemiddeld 0,9 miljoen nieuwe banen in de EU per jaar. Dat is 85 procent van de totale werkgelegenheidsgroei. Sinds de crisis neemt de werkgelegenheid in het Europese MKB af. Innovatieve bedrijven, of bedrijven...