Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Publicatie Nicis Institute: Conflict in samenwerking. De geloofwaardigheid van regionale verstedelijking

Na een periode van succesvolle samenwerking voor gemeenschappelijke regionale ontwikkeling, is deze opgave als gevolg van de crisis veranderd. Verschillen tussen gemeenten gaan in een situatie van stagnerende economische en maatschappelijke...

Energiebesparing gebouwde omgeving: de ‘blok voor blok’-aanpak uitgelicht

De gebouwde omgeving vormt 80 tot 90 procent van de totale woningvoorraad. Vergaande energiebesparing is hier gewenst, en volgens het ministerie van BZK goed mogelijk. Hiertoe bestaat onder meer de blok voor blok-regeling, waarvoor op gemeentelijk...

De staat van het onderwijs volgens de Onderwijsinspectie

Meer scholen en opleidingen voldoen aan de benodigde basiskwaliteiten van onderwijs. Tegelijkertijd is nog veel ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld in de professionalisering van leerkrachten. Dat schrijft minister van Bijsterveldt (OCW) in een...

Publicatie Kennisbundel: ZZP en de stad over de resultaten van ZZP BV Amersfoort

In de publicatie ‘ZZP en de stad’ kunt u lezen over de resultaten van het programma ZZP BV Amersfoort. Het belang van zzp’ers voor de stedelijke economie, de ontwikkeling van zzp’ers, hun behoeften en de complexe rol van de gemeente ten opzichte...

Monitor leefbaarheid 2011

De Gemeente Deventer voert regelmatig een bewonersonderzoek uit naar onder andere de leefbaarheid in de gemeente. Eind 2011 en begin 2012 heeft dit voor de negende keer plaatsgevonden. In deze rapportage worden de resultaten hiervan gepresenteerd....

Stedelijke vernieuwing na 2014: niet de stad maken, maar de stad zijn

Wanneer de subsidies voor stedelijke vernieuwing na 2014 stoppen moet er meer ruimte komen voor initiatieven vanuit de markt en vanuit burgers. Dat is de belangrijkste conclusie van een denktank onder leiding van KEI en Nicis Institute over de...

Gezinszorg moet eigen sociale omgeving meer benutten

Kwetsbare gezinnen steunen te veel op zware en gespecialiseerde hulpverlening. Deze gezinnen hebben een sterkere eerstelijns zorg nodig die de eigen kracht versterkt en de sociale omgeving kan benutten. Dit is één van de aanbevelingen uit het...

Handreiking betere beveiliging lokale bestuurders

Politieke ambtsdragers moeten op veilige en integere wijze hun taak kunnen uitvoeren, zonder bang te hoeven zijn voor bedreiging of fysiek geweld. Op 22 februari 2012 presenteerden de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)...

Ontwerpadvies SER: meer dynamiek op de scholingsmarkt nodig

Onderwijsaanbieders moeten beter in gaan spelen op de veranderende behoeften van bedrijven, werkenden en werkzoekenden. Dat staat in het ontwerpadvies ‘Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt’ van de SER. Ontwikkelingen...

Raadsledenpanel - Financiële crisis van invloed op het aantal gemeenten

Ruim 80 procent van de raadleden denkt dat de financiële crisis en de decentralisaties invloed zullen hebben op de aantallen gemeenten, raadsleden en bestuurders. Volgens ongeveer 40 procent van de respondenten verdwijnen er in de komende 10 jaar...

Praktijkvoorbeeld BOOT: hbo-studenten dragen bij aan vitale wijken

Bijdragen aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van Amsterdamse krachtwijken. Dat is het doel van de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). HvA-studenten uit...

Geen gelijke kansen voor allochtone en autochtone jongeren

Allochtone jongeren krijgen nog steeds niet dezelfde kansen als autochtone jongeren. Dit staat in de Monitor ‘Diversiteit in het Jeugdbeleid’ van het CBS en het SCP. Er bestaan vooral verschillen tussen niet-westerse allochtone en autochtone...

Uitkomsten Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt, daalde in 2011 licht ten opzichte van 2010. Het deel van de bevolking dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit is vorig jaar nauwelijks...

Advies Onderwijsraad aan Van Bijsterveldt: “Geef scholen een kader voor hun handelen”

Zorg voor een goede balans tussen kwaliteitsnormen, zelfstandigheid en variëteit in het onderwijs. Dat is de kern van het advies dat de Onderwijsraad minister Marja van Bijsterveldt van OCW op 16 februari 2012 aanbood. De overheid moet...

Actieplan voor rijksbrede aanpak loverboys

In het ‘Actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek’ vindt u de maatregelen die het Rijk de komende jaren neemt tegen loverboys. Het actieplan is opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) voor de betrokken ministeries en...

Europese Unie zet subsidies in om (jeugd)werkloosheid te bestrijden

De werkloosheid in de eurozone heeft het hoogste niveau sinds 1998 bereikt. Vooral onder jongeren is werkloosheid een groot probleem; 21,3 procent van de jongeren onder de 25 jaar heeft geen werk. In totaal zijn 23 miljoen mensen in de Eurozone...

Gemeenten geven middeninkomens weinig prioriteit

Veel gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de moeilijke positie van middeninkomensgroepen op de woningmarkt. Dat blijkt uit een rondgang door advies- en ingenieursonderneming ARCADIS langs 40 gemeenten. Verder blijkt dat gemeenten die wel...

Risico op faillissementen bij snelgroeiende bedrijven is kleiner dan gedacht

‘Snelgroeiende ondernemers lopen een groter risico op gedwongen bedrijfssluiting’. Dit is een aanname die grotendeels onwaar blijkt te te zijn; zolang een bepaald omslagpunt niet wordt bereikt, nemen de overlevingskansen van snelle groeiers juist...

Wijziging Kieswet: Gemeenten moeten leden stembureaus trainen

Gemeenten worden verplicht stembureauleden te trainen en vast te stellen of deze over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Als kennis en vaardigheden van stembureauleden onvoldoende blijken, dan mogen ze een volgende keer niet worden...

Midden- en kleinbedrijf (MKB) is de belangrijkste Europese banenmotor

Het MKB creëerde tussen 2002 en 2010 gemiddeld 0,9 miljoen nieuwe banen in de EU per jaar. Dat is 85 procent van de totale werkgelegenheidsgroei. Sinds de crisis neemt de werkgelegenheid in het Europese MKB af. Innovatieve bedrijven, of bedrijven...

Economische Thermometer

In de tweede helft van 2008 was de economische crisis ook in Nederland een feit. In maart 2009 deed officieel de economische recessie in Nederland zijn intrede. Oktober 2009 laat voor het eerst sinds het begin van de economische crisis een iets...

Gemeenten moeten sneller verhuurvergunning geven

Minister Spies (BZK) vereenvoudigt de regels voor tijdelijke verhuur van woningen onder de Leegstandwet. Gemeenten kunnen op die manier sneller een verhuurvergunning geven aan huiseigenaren die een nieuw huis willen kopen of hebben gekocht. Zo...

Evaluatie jeugdinterventies: erkenningstraject moet meer aansluiten bij de praktijk

Het erkenningstraject voor jeugdinterventies werkt goed, maar sluit nog onvoldoende aan op de praktijk. Dit is de algemene conclusie uit de evaluatie van erkende interventies uitgevoerd door Consument en Veiligheid en de Vrije Universiteit van...

Meer openheid overheid leidt niet automatisch tot meer vertrouwen

Meer openheid in het besluitvormingsproces van de overheid leidt niet automatisch tot meer vertrouwen. Burgers waarderen transparantie, maar tegelijkertijd vinden ze de overheid minder capabel wanneer ze meer inzicht hebben in het...

CPB: Uit participatie-oogpunt vooral lagere inkomens arbeidskorting en fiscaal voordeel bieden

Het effect van financiële prikkels op de keuze om te gaan werken verschilt per doelgroep. Prikkels zijn daarnaast vooral van invloed op de beslissing om te gaan werken, niet zozeer op de beslissing om meer of minder te gaan werken. Dat heeft...