Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Voorkomen voortijdig schoolverlaten - Interviews met docenten (2008)

Schooluitval is een fenomeen van alle tijden: daar waar onderwijs gegeven wordt, zullen jongeren zijn die van school gaan zonder diploma. Om ongewenste maatschappelijke effecten van schooluitval te beperken, is de wettelijke verplichting ingevoerd...

Meedoen in Deventer met Rechtop! 2008

Rechtop! is een regeling van de Gemeente Deventer met als motto Meedoen! in Deventer. Rechtop! wil iedereen de kans bieden om mee te doen. Daarom is binnen Rechtop! een aantal regelingen en activiteiten samengebracht voor mensen die om één of...

Tussenevaluatie hondenbeleid 2008

In 2007 is de wijkgerichte invoering van het nieuwe hondenbeleid van start gegaan. Om de inbedding van het nieuwe beleid onder de Deventenaren goed te kunnen volgen, is ervoor gekozen om – vrijwel gelijktijdig met de invoering in de eerste wijk –...

Afval Apart 2008

De gemeente Deventer heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het nog verder stimuleren van het scheiden van gft-afval, papier en glas, door meer aandacht voor educatie en communicatie. Het voorstel is om deelprojecten te organiseren, waarmee in...

Parken in Deventer

In de Stadsvisie Deventer 'Vitale stad in evenwicht' geeft de gemeente Deventer het kader aan waarbinnen diverse programma's en projecten plaatsvinden in relatie tot het Grotestedenbeleid. Een van de programma's is: 'Openbare ruimte'. Een...

Leefbaarheid en Veiligheid 2007

In het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) voert de Gemeente Deventer regelmatig een

onderzoek uit naar de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Tot 2004 was dit een tweejaarlijkse verplichting, nu moet het onderzoek elke drie jaar...

De beroepsbevolking nader belicht

Verschillende partijen in Deventer, waaronder werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, arbeidsvoorzieningen en de gemeente, zetten zich in voor een optimale sociaaleconomische ontwikkeling van Deventer. Men concentreert zich hierbij op het...

0-meting hondenbeleid 2007

Op 5 juni 2007 is gestart met de introductie van het nieuwe hondenpoepbeleid richting de

inwoners van Deventer. In de week voor 5 juni heeft een nulmeting plaatsgevonden. Daarin is ondermeer gevraagd of men al bekend is met het nieuwe beleid, zo...

Armoedemonitor Deventer 2007

Sinds 1997 beschikt Deventer over een armoedemonitor. De cijfers voor de armoedemonitor zijn afkomstig uit het bewonersonderzoek, waarvan de laatste plaatsvond in maart 2007. In dit onderzoek is bewoners onder andere gevraagd naar het netto...

Verplaatsingsgedrag van de Deventenaren

Waarheen, wanneer, hoe en waarom verplaatsen Nederlanders zich? Daarover gaat het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Het MON levert informatie voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van verkeer en vervoer. Het gaat daarbij niet alleen...