Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Sterke woonerfwijken

Preventief handelen, afglijden voorkomen, en de rol van actoren centraal stellen. Dat zijn enkele van de belangrijkste aanbevelingen voor een effectieve en preventieve aanpak van de woonerfwijken uit de jaren ’70 en ’80. Verrassende...

E-alert Rijksbegroting 2012

Nog voor het uitspreken van de Troonrede door Koningin Beatrix geven de Miljoenennota 2012 en de begrotingen per departement geen rooskleurig beeld voor de steden. Steden en gemeenten worden geconfronteerd met grote bezuinigingen, terwijl zij...

Publicatie | Effectieve aanpak van risicojongeren

Ondanks de vele inspanningen van afgelopen jaren blijft de problematiek van oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Antilliaanse jongeren in de criminaliteit manifest. De problemen blijken hardnekkig en complex. Een effectievere aanpak van...

Kabinet presenteert reactie op adviezen van de topteams

Ondernemers en onderzoekers uit 9 economische topsectoren werden gevraagd concrete voorstellen te doen die de Nederlandse concurrentiekracht kunnen versterken. De topteams presenteerden deze in juni 2011 aan het kabinet. Het kabinet reageerde...

Beeld van creatieve industrie is aan bijstelling toe

Het beeld van de creatieve industrie en haar betekenis voor economie en samenleving is aan bijstelling toe. De creatieve industrie is een drijvende kracht achter brede economische en maatschappelijke processen. Deze verbindende rol van de sector...

Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur gepresenteerd

Om de legitimiteit van het openbaar bestuur goed te kunnen volgen is gestart met de Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur (LmDB). De monitor is ontwikkeld door de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSBP), in opdracht van het ministerie...

Gemeenten scoren slecht op subsidiebeleid

De doelen van gemeentelijk subsidiebeleid zijn veelal onduidelijk. Beleid wordt niet of nauwelijks gekoppeld aan de vaak vage subsidieafspraken met ontvangende instellingen. Daarnaast wordt door ontvangers van subsidie maar zeer beperkt...

De Deventer jeugd in beeld - najaar 2010

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een...

De Deventer jeugd in beeld - najaar 2010

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een...

URBACT HOPUS project

In de afgelopen jaren hebben veel Europese gemeenten flink moeten bezuinigen om de economische crisis het hoofd te bieden. Deze bezuinigingen hebben hier en daar geleid tot problemen. Volgens het URBACT HOPUS project is er in sommige Europese...

VNG & BZK | Agenda Wonen en Leefbaarheid

Recentelijk stelden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gezamenlijk agenda Wonen en Leefbaarheid op. Onderdeel daarvan is de agenda Toekomst Stedelijke Vernieuwing.

Problemen voor middengroepen op de woningmarkt

De middeninkomensgroepen hebben het moeilijk op de woningmarkt. Ze kunnen de stap van huur- naar koophuis vaak niet maken. Om dit probleem op te lossen is een fundamentele hervorming van de huur- en koopmarkt nodig. Dat staat in het rapport ‘Open...

Community of Practice wijkenaanpak inspireert elkaar en stelt bewoner centraal

Al 2 jaar wisselen het Rijk en de steden in een Community of Practice (CoP) lessen uit over de wijkenaanpak. In de publicatie ‘Samen inspireren, leren en sturen’ worden lessen gedeeld over de vorm, inhoud en bevindingen van de CoP waarin dat...

Woonvisie: marktwerking en keuzevrijheid

De langverwachte woonvisie is er. De visie die minister Donner op verzoek van de Eerste Kamer schreef gaat vooral uit van meer marktwerking en keuzevrijheid. Donner behandelt 4 aspecten van de woningmarkt.

Benchmark burgerparticipatie

  • Hoe combineren we goed luisteren naar burgers met het beslechten van belangentegenstellingen en doorhakken van politieke knopen?
  • Hoe kunnen we bezuinigen en tegelijkertijd duurzame samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties tot...

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2011

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning rust op gemeenten de wettelijke plicht tot het jaarlijks uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. Om aan die plicht te voldoen heeft de gemeente Deventer in 2008 en 2009...

VNG bespreekt actuele situatie van citymarketing tijdens jaarcongres

De vraag ‘citymarketing: lonend of alleen een speeltje met een kreet en logo?’ stond centraal tijdens het deelcongres op het VNG Jaarcongres op 7 en 8 juni 2011. Tevreden inwoners en hry bedrijfsleven kunnen sterk bijdragen aan het succes van...

Rapport 'Agressie en geweld; Weten wat helpt' geeft een overzicht van interventies voor risicogroepen

Voor een succesvolle preventie van geweldpleging door risicogroepen is het noodzakelijk inzicht te krijgen in welke interventies wel en welke niet werken. Het rapport ‘Agressie en geweld; Weten wat helpt’ van het Trimbos Instituut geeft u een...

Online sturingsinstrument inburgering

Sinds enkele weken is op de website Proeftuin Inburgering een online hulpmiddel voor gemeenten en taalaanbieders beschikbaar.

Snelrecht voor verdachten van geweld tegen personen met een publieke taak

Met een nieuw wetsvoorstel wil het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) geweld tegen personen met een publieke taak zoals de politie, brandweer en ambulancepersoneel beter bestraffen. Het voorstel ‘uitbreiding gronden voor voorlopige...

Scholen en gemeenten tot elkaar veroordeeld in tijden van bevolkingskrimp

Gemeenten noch schoolbesturen kunnen krimp alleen oplossen: ten tijde van krimp zijn zij tot elkaar veroordeeld. Maar hier ligt zowel het probleem als de oplossing: door nauwe samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen kunnen de negatieve...

Betrokkenheid realiseren door participatief begroten

Burgers en ondernemers moeten meer hun eigen verantwoordelijk nemen en daarvoor van de overheid ook de ruimte krijgen. Participatief begroten biedt hiervoor handvatten.

Nieuwe handreiking integriteit voor bestuurders

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Daarom is het van belang dat politiek ambtsdragers zich integer opstellen. Het ministerie van BZK heeft samen met IPO, VNG en de Unie van Waterschappen de ‘Handreiking integriteit voor...

Statistisch Zakboek Deventer 2011

Statistisch Zakboek presenteert nieuwe cijfers over Deventer

Bekendheid gemeentelijke politiek

Op verzoek van de griffie van de gemeente Deventer heeft team Kennis en Verkenning in maart 2011 voor de vijfde keer een peiling onder de Deventer bevolking gehouden naar de bekendheid van de gemeentelijke politiek (gemeenteraad en politieke...