Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

PBL: Omgevingswet versnelt gebiedsontwikkeling slechts beperkt

Het kabinetsbeleid dat zich richt op vereenvoudiging van het omgevingsrecht zal de procedures in gebiedsontwikkeling niet veel korter maken. Dat schrijft het PBL in het op 28 oktober verschenen rapport ‘Omgevingsrecht en het proces van...

Binnenstadsmonitor 2010-2011

Sinds 2004 meet de Binnenstadsmonitor jaarlijks hoe de economische situatie van de Deventer binnenstad is. Sinds 2008 besteedt deze monitor niet alleen aandacht aan de detailhandel in de binnenstad, maar aan alle  aspecten die de binnenstad...

Rapport Commissie Westerlaken

Hoe kunnen mensen met een beperking blijvend meedoen op de arbeidsmarkt? Wat moeten we daarvoor veranderen in de manier waarop we werk organiseren?  Onlangs verscheen naar aanleiding van de kabinetsplannen voor de Sociale Werkvoorziening het...

Voorzichtig optimisme over integratie Poolse migranten in Nederland

Hoewel de integratie van Polen in Nederland niet probleemloos verloopt, zijn er redenen voor optimisme. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Verreweg de meeste Polen hebben betaald werk, maar de arbeidsmarktpositie van velen...

Handreiking Stedelijke Herprogrammering Woningbouw

Een waardevolle koffer met instrumenten. Zo karakteriseren de wethouders Arbouw (Breda) en Bron (Hengelo) de handreiking Stedelijke Herprogrammering Woningbouw. Het centrale vraagstuk van de handreiking is hoe alleen nog te bouwen wat steden echt...

Sterke woonerfwijken

Preventief handelen, afglijden voorkomen, en de rol van actoren centraal stellen. Dat zijn enkele van de belangrijkste aanbevelingen voor een effectieve en preventieve aanpak van de woonerfwijken uit de jaren ’70 en ’80. Verrassende...

E-alert Rijksbegroting 2012

Nog voor het uitspreken van de Troonrede door Koningin Beatrix geven de Miljoenennota 2012 en de begrotingen per departement geen rooskleurig beeld voor de steden. Steden en gemeenten worden geconfronteerd met grote bezuinigingen, terwijl zij...

Kabinet presenteert reactie op adviezen van de topteams

Ondernemers en onderzoekers uit 9 economische topsectoren werden gevraagd concrete voorstellen te doen die de Nederlandse concurrentiekracht kunnen versterken. De topteams presenteerden deze in juni 2011 aan het kabinet. Het kabinet reageerde...

Publicatie | Effectieve aanpak van risicojongeren

Ondanks de vele inspanningen van afgelopen jaren blijft de problematiek van oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Antilliaanse jongeren in de criminaliteit manifest. De problemen blijken hardnekkig en complex. Een effectievere aanpak van...

Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur gepresenteerd

Om de legitimiteit van het openbaar bestuur goed te kunnen volgen is gestart met de Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur (LmDB). De monitor is ontwikkeld door de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSBP), in opdracht van het ministerie...

Gemeenten scoren slecht op subsidiebeleid

De doelen van gemeentelijk subsidiebeleid zijn veelal onduidelijk. Beleid wordt niet of nauwelijks gekoppeld aan de vaak vage subsidieafspraken met ontvangende instellingen. Daarnaast wordt door ontvangers van subsidie maar zeer beperkt...

Beeld van creatieve industrie is aan bijstelling toe

Het beeld van de creatieve industrie en haar betekenis voor economie en samenleving is aan bijstelling toe. De creatieve industrie is een drijvende kracht achter brede economische en maatschappelijke processen. Deze verbindende rol van de sector...

De Deventer jeugd in beeld - najaar 2010

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een...

De Deventer jeugd in beeld - najaar 2010

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een...

VNG & BZK | Agenda Wonen en Leefbaarheid

Recentelijk stelden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gezamenlijk agenda Wonen en Leefbaarheid op. Onderdeel daarvan is de agenda Toekomst Stedelijke Vernieuwing.

URBACT HOPUS project

In de afgelopen jaren hebben veel Europese gemeenten flink moeten bezuinigen om de economische crisis het hoofd te bieden. Deze bezuinigingen hebben hier en daar geleid tot problemen. Volgens het URBACT HOPUS project is er in sommige Europese...

Problemen voor middengroepen op de woningmarkt

De middeninkomensgroepen hebben het moeilijk op de woningmarkt. Ze kunnen de stap van huur- naar koophuis vaak niet maken. Om dit probleem op te lossen is een fundamentele hervorming van de huur- en koopmarkt nodig. Dat staat in het rapport ‘Open...

Woonvisie: marktwerking en keuzevrijheid

De langverwachte woonvisie is er. De visie die minister Donner op verzoek van de Eerste Kamer schreef gaat vooral uit van meer marktwerking en keuzevrijheid. Donner behandelt 4 aspecten van de woningmarkt.

Community of Practice wijkenaanpak inspireert elkaar en stelt bewoner centraal

Al 2 jaar wisselen het Rijk en de steden in een Community of Practice (CoP) lessen uit over de wijkenaanpak. In de publicatie ‘Samen inspireren, leren en sturen’ worden lessen gedeeld over de vorm, inhoud en bevindingen van de CoP waarin dat...

Benchmark burgerparticipatie

  • Hoe combineren we goed luisteren naar burgers met het beslechten van belangentegenstellingen en doorhakken van politieke knopen?
  • Hoe kunnen we bezuinigen en tegelijkertijd duurzame samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties tot...

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2011

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning rust op gemeenten de wettelijke plicht tot het jaarlijks uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. Om aan die plicht te voldoen heeft de gemeente Deventer in 2008 en 2009...

VNG bespreekt actuele situatie van citymarketing tijdens jaarcongres

De vraag ‘citymarketing: lonend of alleen een speeltje met een kreet en logo?’ stond centraal tijdens het deelcongres op het VNG Jaarcongres op 7 en 8 juni 2011. Tevreden inwoners en hry bedrijfsleven kunnen sterk bijdragen aan het succes van...

Rapport 'Agressie en geweld; Weten wat helpt' geeft een overzicht van interventies voor risicogroepen

Voor een succesvolle preventie van geweldpleging door risicogroepen is het noodzakelijk inzicht te krijgen in welke interventies wel en welke niet werken. Het rapport ‘Agressie en geweld; Weten wat helpt’ van het Trimbos Instituut geeft u een...

Online sturingsinstrument inburgering

Sinds enkele weken is op de website Proeftuin Inburgering een online hulpmiddel voor gemeenten en taalaanbieders beschikbaar.

Betrokkenheid realiseren door participatief begroten

Burgers en ondernemers moeten meer hun eigen verantwoordelijk nemen en daarvoor van de overheid ook de ruimte krijgen. Participatief begroten biedt hiervoor handvatten.