Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Economische Thermometer

In de tweede helft van 2008 was de economische crisis ook in Nederland een feit. In maart 2009 deed officieel de economische recessie in Nederland zijn intrede. Oktober 2009 laat voor het eerst sinds het begin van de economische crisis een iets...

Evaluatie jeugdinterventies: erkenningstraject moet meer aansluiten bij de praktijk

Het erkenningstraject voor jeugdinterventies werkt goed, maar sluit nog onvoldoende aan op de praktijk. Dit is de algemene conclusie uit de evaluatie van erkende interventies uitgevoerd door Consument en Veiligheid en de Vrije Universiteit van...

Meer openheid overheid leidt niet automatisch tot meer vertrouwen

Meer openheid in het besluitvormingsproces van de overheid leidt niet automatisch tot meer vertrouwen. Burgers waarderen transparantie, maar tegelijkertijd vinden ze de overheid minder capabel wanneer ze meer inzicht hebben in het...

Gemeenten moeten sneller verhuurvergunning geven

Minister Spies (BZK) vereenvoudigt de regels voor tijdelijke verhuur van woningen onder de Leegstandwet. Gemeenten kunnen op die manier sneller een verhuurvergunning geven aan huiseigenaren die een nieuw huis willen kopen of hebben gekocht. Zo...

Nieuw instrument plancapaciteit kantoren maakt behoefte marktpartijen inzichtelijk

Een nieuw begrippenkader in de vorm van een matrix geeft een duidelijk overzicht van de hoeveelheid plannen voor kantoorbouw. Het kader schept duidelijkheid over de scheve verhouding tussen gemeentelijke plancapaciteit en de behoefte van...

CPB: Uit participatie-oogpunt vooral lagere inkomens arbeidskorting en fiscaal voordeel bieden

Het effect van financiële prikkels op de keuze om te gaan werken verschilt per doelgroep. Prikkels zijn daarnaast vooral van invloed op de beslissing om te gaan werken, niet zozeer op de beslissing om meer of minder te gaan werken. Dat heeft...

Gemeenten kunnen rijksbijdrage krijgen voor verbetering ondernemersklimaat

Gemeenten die ondernemersvriendelijker willen worden, kunnen hiervoor een bijdrage krijgen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Samen met een adviseur kan een gemeente de dienstverlening aan ondernemers...

Kleine scholen krijgen meer tijd en geld om sluiting te voorkomen

Kleine scholen krijgen meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. De compensatieregeling voor fuserende kleine scholen gaat van 2 naar 5 jaar. Daarnaast wordt de termijn waarbinnen kleine scholen onder de...

Net(Anders)Werken brengt werelden van het nieuwe werken en theater bij elkaar

Het project Net(Anders)Werken brengt twee werelden met elkaar in contact: het theater en het nieuwe werken. In dit concept verruimt een theater haar openingstijden en zorgt zo nodig voor Wi-Fi of aanvullende horecavoorzieningen. Zo wordt het...

Onderlinge betrokkenheid burgers versterkt ontwikkeling van kinderen

De ontwikkeling van kinderen wordt verbeterd door een grote onderlinge betrokkenheid van burgers. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor de zorg van kinderen en jongeren met problemen. Bij het versterken van de onderlinge...

Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid

Aandacht voor diversiteit in jeugdbeleid bij gemeenten is van groot belang om kansen te creëren voor alle kinderen. Dat zeggen de auteurs van het ‘Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid’. Het boek beschrijft hoe gemeenten en instellingen...

ACVZ pleit voor adviesrol lokale overheden bij gebruik discretionaire bevoegdheid minister Immigratie & Asiel

De maatschappelijke bijdrage van uitgeprocedeerde asielzoekers aan lokale gemeenschappen is op (nationaal) beleidsniveau vaak niet zichtbaar. Het gebruik van de discretionaire bevoegdheid van de minister van Immigratie & Asiel sluit daarom...

Deventer Jeugd in Beeld - voorjaar 2011

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een...

Publicatie: ‘De Onaantastbaren. De destructieve doorwerking van onaantastbaren in wijk en buurt.’

In veel Nederlandse gemeenten zijn intimiderende jeugdgroepen actief, tegen wie de buurt niets durft te ondernemen. De overheid lijkt geen recept voor de aanpak van deze overlastgevers te hebben. Zij wanen zich onaantastbaar, en zijn dat in feite...

Door gemeenten bekritiseerd wetsvoorstel Passend Onderwijs ingediend

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 29 november 2011 het wetsvoorstel Passend Onderwijs ingediend. Het voorstel geeft samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen in plaats van gemeenten de...

Presentatie digitale handleiding energiezuinige bedrijventerreinen

Hoe realiseert u energiebesparing en duurzaamheid op bedrijventerreinen? Om dit te bereiken is nu een praktische digitale handleiding voor energiezuinige bedrijventerreinen opgesteld. De handleiding is bedoeld voor overheden, ondernemers,...

Initiatieven om ouderbetrokkenheid bij scholen te vergroten

Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de scholen van hun kinderen krijgt landelijk veel aandacht. Nicis Institute licht 2 initiatieven uit. Een keurmerk voor scholen die de samenwerking met ouders goed georganiseerd hebben (Stichting...

Coördinatie vrijwilligerswerk in de zorg

Coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg houden zich vooral bezig met de organisatie van vrijwilligers op operationeel niveau. Deze groep komt daardoor te weinig toe aan ondernemend vrijwilligerswerk, waaronder samenwerking in de wijk met...

Forse inkomensdaling dreigt voor deel van huishoudens met laag inkomen

Huishoudens die slachtoffer worden van stapelingseffecten krijgen te kampen met flinke inkomensdalingen. Dit kan tot in de tientallen procenten lopen. Vooral huishoudens in grote en middelgrote gemeenten die afhankelijk zijn van uitkeringen worden...

Economische Verkenning 2011

Om meer inzicht in de economische situatie van de gemeente Deventer te krijgen, voert team Kennis en Verkenning van de Eenheid Strategische Ontwikkeling sinds 2009 een jaarlijkse economische verkenning uit. Aan de hand van deze verkenning kijken...

Levenskwaliteit onder druk volgens SCP-publicatie ‘De sociale staat van Nederland’

Ondanks dat Nederlanders de levenskwaliteit nog steeds als hoog zien, zorgen economische vooruitzichten en daarmee samenhangende bezuinigingen voor een somber toekomstbeeld. Dit heeft gevolgen voor burger en stedelijk beleid. In de tweejaarlijkse...

Honderden kleine scholen moeten binnen 5 jaar dicht

Het voortbestaan van maar liefst 900 basisscholen is in gevaar. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). De bond baseert zich op onderzoek dat verricht werd in opdracht van het ministerie van OCW. Sluiting dreigt voor veel kleine scholen die...

Hulp aan startende ondernemers vanuit bijstand is rendabel

De hulp die wordt geboden aan mensen in de bijstand die een eigen bedrijf willen starten, betaalt zich terug. Startende ondernemers vanuit de bijstand zijn vaak even succesvol als andere starters met een eerste bedrijf. Doordat een succesvolle...

Kinderparticipatie is onvoldoende toegenomen

De groep kinderen die meedoet aan sport, cultuur, buitenschoolse en andere activiteiten is onvoldoende gegroeid. Ondanks het beleid ‘Kinderen doen mee!’ en extra financiële middelen hebben gemeenten de participatie van kinderen minder doen...

Potentiële beroepsbevolking gaat in bijna alle regio’s krimpen

Krimp van potentiële beroepsbevolking is al in veel regio’s een feit, en zal zich in vrijwel alle regio’s gaan voordoen. De krimp in de beroepsbevolking is het sterkst in de regio’s buiten de Randstad. Deze krimp is een direct effect van de...