Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Monitoring Openbare Ruimte 2006-2010

Het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Deventer is erop gericht om de functionele en de technische kwaliteit in stand te houden. Dit is te bereiken door een adequaat beheer van de openbare ruimte. Daarvoor moet bekend zijn aan welk...

Monitor Wijkontwikkeling 2010

Team Kennis en Verkenning van de Eenheid Strategische Ontwikkeling heeft het verzoek gekregen om vanaf 2010 in één monitor de situatie in en ontwikkeling van de Deventer herstructureringswijken in beeld te brengen. De al bestaande monitors voor de...

Buurtsignalering 2010

Sinds eind jaren zeventig stelt team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer, eens in de ongeveer vijf jaar een buurtsignalering op. Het systeem, aan de hand waarvan deze signalering wordt uitgevoerd, is in de loop der jaren aangepast en...

Parkeer- en bereikbaarheidspeiling binnenstad Deventer 2010

In deel 1 van dit onderzoek wordt ingegaan op het autogebruik en het parkeren van de Deventer bevolking in hun woonomgeving en bij het bezoek aan de binnenstad van Deventer. Ook wordt specifiek ingegaan op de bereikbaarheid van de binnenstad en...

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning rust op gemeenten de wettelijke plicht tot het jaarlijks uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. Om aan die plicht te voldoen heeft de gemeente Deventer in 2008 en 2009...

Peiling Cultuurparticipatie Deventer 2010

Als vervolg op peilingen in 2001, 2003 en 2005 is in het voorjaar van 2010 een vierde peiling naar cultuurparticipatie gehouden. Opnieuw lag de nadruk op de belangrijkste professionele instellingen in de stad.

De Deventer jeugd in beeld - voorjaar 2010

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een...

Armoedemonitor Deventer 2009

De gemeente Deventer beschikt sinds 1997 over een armoedemonitor. De gegevens voor deze monitor zijn afkomstig uit het tweejaarlijkse Bewonersonderzoek Deventer. Het bewonersonderzoek is voor het laatst gehouden in december 2009. In dit onderzoek...

Evaluatie reguliere koopzondagen binnenstad Deventer

Een evaluatie van de reguliere koopzondagen in de binnenstad van Deventer.

Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009

Eind 2009 is voor het vierde opeenvolgende jaar een peiling onder de Deventer bevolking gehouden naar de bekendheid van de gemeentelijke politiek (gemeenteraad en politieke markt).

Bewonersonderzoek Deventer 2009 - Mantelzorg

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor zieke, gehandicapte of hulpbehoevende personen uit hun...

Evaluatie avondopenstelling supermarkten op zondag

Een evaluatie van de reguliere koopzondagen in de binnenstad van Deventer.

Monitor Veiligheid 2009

De gemeente Deventer voert periodiek onderzoek uit naar de veiligheid in haar gemeente. Hiervoor is in 2009 de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor gebruikt (IVM). In 2007 is voor het laatst de monitor ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ opgesteld,...

Monitor Leefbaarheid 2009

In 2009 heeft team Kennis en Verkenning (Eenheid Strategische Ontwikkeling) voor de zesde keer de leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Dit houdt in dat aan inwoners van Deventer is gevraagd hoe zij denken over de leefbaarheid in hun buurt. Een deel...

Binnenstadsmonitor 2008-2009

Sinds 2004 meet de Binnenstadsmonitor jaarlijks hoe de economische situatie van de Deventer binnenstad is. In deze editie van de Binnenstadsmonitor ligt de focus niet alleen op de economische situatie, maar geeft het een beeld van alle ...

Publieke en private partijen in Deventer werken samen aan duurzame verlichting

In 2009 startte de vereniging Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Deventer het project Duurzame Verlichting Deventer. Samen met andere private partijen, de gemeente Deventer en de provincie Overijssel, heeft de vereniging eind 2010 in totaal 32...

Onderzoek leefbaarheid en veiligheid Voorstad

Dit onderzoek richt zich op de leefbaarheid, veiligheid en participatie van bewoners in een aantal aandachtsgebieden in de wijk Voorstad. Het betreffen hier achtereenvolgens de gebieden Rode Dorp / Papenblik, Burgersdijkstraat, Jacobsonstraat,...

Economische Verkenning Deventer 2009

Om meer inzicht in de economische situatie van de gemeente Deventer te krijgen, is besloten tot het schrijven van een economische verkenning. Aan de hand van deze verkenning kijken we naar het functioneren van de Deventer economie, naar de...

Mediamix 2009 - 0-meting

In het collegeprogramma 2006-2010 staat dat de inwoners van de gemeente Deventer beter betrokken moeten worden bij het publieke debat. Middels de wijkaanpak, inspraakavonden en informatieavonden betrekt de gemeente haar inwoners bij dit debat. Dit...

Waardering openbare ruimte 2008

De gemeente Deventer maakt een paar keer per jaar de balans op over de status en het onderhoud van de openbare ruimte. Verspreid over de gemeente wordt aan de hand van een aantal vaste meetpunten de technische staat van de groenvoorzieningen en...

GSB Monitor 2005-2009 - stand van zaken 2008

Begin 2005 is de GSB III-periode (2005-2009) begonnen en hebben de steden hun zogenoemde MOP‟s (Meerjaren Ontwikkelingsprogramma) opgesteld. In dit programma zijn meetbare resultaataf-spraken (ambities) opgenomen op het gebied van economische...

GSB Monitor 2005-2009 - stand van zaken 2008

Begin 2005 is de GSB III-periode (2005-2009) begonnen en hebben de steden hun zogenoemde MOP‟s (Meerjaren Ontwikkelingsprogramma) opgesteld. In dit programma zijn meetbare resultaataf-spraken (ambities) opgenomen op het gebied van economische...

Sociaal economische positie buurten 2008

Als het met de buurtbewoners goed gaat, gaat het ook goed met de buurt. In de wijkaanpak begint het besef post te vatten dat alleen fysieke interventies niet werken, er zijn ook interventies op sociaal en economisch gebied nodig. Deze...

GSB Monitor 2005-2009 - stand van zaken 2008

Begin 2005 is de GSB III-periode (2005-2009) begonnen en hebben de steden hun zogenoemde MOP‟s (Meerjaren Ontwikkelingsprogramma) opgesteld. In dit programma zijn meetbare resultaataf-spraken (ambities) opgenomen op het gebied van economische...

GSB Monitor 2005-2009 - stand van zaken 2008

Begin 2005 is de GSB III-periode (2005-2009) begonnen en hebben de steden hun zogenoemde MOP‟s (Meerjaren Ontwikkelingsprogramma) opgesteld. In dit programma zijn meetbare resultaataf-spraken (ambities) opgenomen op het gebied van economische...