Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Woningcorporaties: goed jaar achter de rug, financiële risico's voor de boeg

Van de 418 woningcorporaties die Nederland in 2010 telde, hadden er maar 4 onvoldoende solvabiliteit. Dat oordeelt toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in het ‘Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2010’ en het ‘Verslag...

PBL: "Anticipeer op bevolkingskrimp"

Een derde van alle Nederlandse gemeenten krijgt tot 2040 te maken met bevolkingskrimp. Zij moeten daar niet dan pas op reageren, maar er nu al op anticiperen. Dat stelt het Planbureau van de Leefomgeving in de studie ‘Van bestrijden naar...

Meedoen is het motto in Deventer

Het project Rechtop! is een initiatief van de gemeente Deventer met als doel al haar inwoners in de stad mee te laten doen aan allerlei activiteiten. Het bijzondere van Rechtop! is dat de inwoners worden aangemoedigd om zelf hun dromen en wensen...

Armoede in Nederland toegenomen

De armoede in Nederland is in 2009 gestegen. Het aantal werkende armen is gegroeid, vooral onder zelfstandigen. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Armoedesignalement 2010’.

Eindmeting Hondenbeleid 2010

In 2007 is de wijkgerichte invoering van het nieuwe hondenbeleid van start gegaan. Om de inbedding van het nieuwe beleid onder Deventenaren goed te kunnen volgen is ervoor gekozen om het hondenbeleid te monitoren tot en met 2010. Waar de focus van...

Mediamix 2010 – Tussentijdse meting bereik en waardering Deventer media

In het collegeprogramma 2006-2010 staat dat de inwoners van de gemeente Deventer beter betrokken moeten worden bij het publieke debat. Middels de wijkaanpak, inspraakavonden en informatieavonden betrekt de gemeente haar inwoners bij dit debat. Dit...

Binnenstadsmonitor 2009-2010

Sinds 2004 meet de Binnenstadsmonitor jaarlijks hoe de economische situatie van de Deventer binnenstad is. Sinds vorig jaar besteedt deze monitor niet alleen aandacht aan de detailhandel in de binnenstad, maar aan alle  aspecten die de...

Kooporiëntatieonderzoek Deventer 2010

De gemeente Deventer heeft in 2010 voor de vijfde keer deelgenomen aan het vijfjaarlijkse onderzoek naar het koopgedrag in de provincie Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland. Per plaats worden zo koopstromen bepaald. Die gegevens worden...

Statistisch jaarboek Deventer 2010

Of het nu gaat om bezoekersaantallen van de straatfestivals, het winkelen in de historische binnenstad of hoeveel mensen er dagelijks via de stations in Deventer door Nederland en naar Berlijn reizen, als lezer vind je het allemaal in het...

Monitoring Openbare Ruimte 2006-2010

Het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Deventer is erop gericht om de functionele en de technische kwaliteit in stand te houden. Dit is te bereiken door een adequaat beheer van de openbare ruimte. Daarvoor moet bekend zijn aan welk...

Monitor Wijkontwikkeling 2010

Team Kennis en Verkenning van de Eenheid Strategische Ontwikkeling heeft het verzoek gekregen om vanaf 2010 in één monitor de situatie in en ontwikkeling van de Deventer herstructureringswijken in beeld te brengen. De al bestaande monitors voor de...

Buurtsignalering 2010

Sinds eind jaren zeventig stelt team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer, eens in de ongeveer vijf jaar een buurtsignalering op. Het systeem, aan de hand waarvan deze signalering wordt uitgevoerd, is in de loop der jaren aangepast en...

Parkeer- en bereikbaarheidspeiling binnenstad Deventer 2010

In deel 1 van dit onderzoek wordt ingegaan op het autogebruik en het parkeren van de Deventer bevolking in hun woonomgeving en bij het bezoek aan de binnenstad van Deventer. Ook wordt specifiek ingegaan op de bereikbaarheid van de binnenstad en...

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning rust op gemeenten de wettelijke plicht tot het jaarlijks uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. Om aan die plicht te voldoen heeft de gemeente Deventer in 2008 en 2009...

De Deventer jeugd in beeld - voorjaar 2010

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een...

Peiling Cultuurparticipatie Deventer 2010

Als vervolg op peilingen in 2001, 2003 en 2005 is in het voorjaar van 2010 een vierde peiling naar cultuurparticipatie gehouden. Opnieuw lag de nadruk op de belangrijkste professionele instellingen in de stad.

Armoedemonitor Deventer 2009

De gemeente Deventer beschikt sinds 1997 over een armoedemonitor. De gegevens voor deze monitor zijn afkomstig uit het tweejaarlijkse Bewonersonderzoek Deventer. Het bewonersonderzoek is voor het laatst gehouden in december 2009. In dit onderzoek...

Evaluatie reguliere koopzondagen binnenstad Deventer

Een evaluatie van de reguliere koopzondagen in de binnenstad van Deventer.

Bewonersonderzoek Deventer 2009 - Mantelzorg

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor zieke, gehandicapte of hulpbehoevende personen uit hun...

Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009

Eind 2009 is voor het vierde opeenvolgende jaar een peiling onder de Deventer bevolking gehouden naar de bekendheid van de gemeentelijke politiek (gemeenteraad en politieke markt).

Evaluatie avondopenstelling supermarkten op zondag

Een evaluatie van de reguliere koopzondagen in de binnenstad van Deventer.

Monitor Leefbaarheid 2009

In 2009 heeft team Kennis en Verkenning (Eenheid Strategische Ontwikkeling) voor de zesde keer de leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Dit houdt in dat aan inwoners van Deventer is gevraagd hoe zij denken over de leefbaarheid in hun buurt. Een deel...

Monitor Veiligheid 2009

De gemeente Deventer voert periodiek onderzoek uit naar de veiligheid in haar gemeente. Hiervoor is in 2009 de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor gebruikt (IVM). In 2007 is voor het laatst de monitor ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ opgesteld,...

Binnenstadsmonitor 2008-2009

Sinds 2004 meet de Binnenstadsmonitor jaarlijks hoe de economische situatie van de Deventer binnenstad is. In deze editie van de Binnenstadsmonitor ligt de focus niet alleen op de economische situatie, maar geeft het een beeld van alle ...

Publieke en private partijen in Deventer werken samen aan duurzame verlichting

In 2009 startte de vereniging Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Deventer het project Duurzame Verlichting Deventer. Samen met andere private partijen, de gemeente Deventer en de provincie Overijssel, heeft de vereniging eind 2010 in totaal 32...