Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Nieuwe handreiking integriteit voor bestuurders

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Daarom is het van belang dat politiek ambtsdragers zich integer opstellen. Het ministerie van BZK heeft samen met IPO, VNG en de Unie van Waterschappen de ‘Handreiking integriteit voor...

Statistisch Zakboek Deventer 2011

Statistisch Zakboek presenteert nieuwe cijfers over Deventer

Bekendheid gemeentelijke politiek

Op verzoek van de griffie van de gemeente Deventer heeft team Kennis en Verkenning in maart 2011 voor de vijfde keer een peiling onder de Deventer bevolking gehouden naar de bekendheid van de gemeentelijke politiek (gemeenteraad en politieke...

Doorbraak nodig rond energiebesparing in woningen

Klimaatstraatfeesten, energieboxen, modelhuizen: het zijn voorbeelden van projecten in steden die als doel hebben energiebesparing in bestaande woningen te bereiken. Toch zijn deze initiatieven niet voldoende. Onder voorzitterschap van Mirjam de...

Digitale Steden Agenda biedt kansen voor onderwijs

In samenwerking met Nicis Institute en Stedenlink committeren de grote steden G32 en G4 zich aan supersnel internet met de ondertekening van de ‘Digitale Steden Agenda 2011-2015’ (DSA). Deze voornemens sluiten naadloos aan op de ambitie van de...

Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken

In de ontwikkeling van wijken zijn omslagpunten, of tipping-points, aan te wijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van BZK. Evaluatie van de resultaten van de leefbaarometer toont aan dat als eenmaal bepaalde drempelwaarden genaderd en...

E-alert begrotingsscan

In de begrotingen 2011 van de 36 grootste steden snijden de gemeenten gemiddeld 5 procent in hun uitgaven. Het grootste deel van de bezuinigingen (35%) wordt gevonden in het ambtelijk apparaat. Dit is een van de conclusies die Nicis Institute...

VNG start platform onorthodoxe maatregelen

Er is nieuw kennisplatform gestart over onorthodoxe maatregelen bij gebiedsontwikkeling. Via dit platform kunt u kennis over het gebruik van onorthodoxe maatregelen delen en in discussie treden over een andere aanpak van gebiedsontwikkeling. Het...

Stimuleren bewonersinitiatieven

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam ontwikkelde een digitale 'toolkit', gericht op het vergroten van bewonersparticipatie. De toolkit ondersteunt de gemeente bij het betrekken van bewoners in projecten in...

Jongeren op een effectieve manier bewust maken van het milieu

Het milieu staat regelmatig centraal in projecten op school of in de gemeente. Jongeren worden vaak overdonderd door de enorme milieuproblemen, waardoor ze de moed verliezen om constructief na te denken over oplossingen. Project ‘Check de Plek’...

Experiment inkomensafhankelijke huurprijs succesvol

Huur op Maat, het experiment van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), in samenwerking met 13 woningcorporaties, is overwegend succesvol. Dat blijkt uit een op 20 april verschenen evaluatie. De pilot loopt nu meer dan 2 jaar en in die...

Handreiking 'Leegstand te lijf'

Een heldere probleemanalyse, een ingerichte organisatie, ambities en een langetermijnvisie zijn nodig om leegstand aan te pakken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteerde eind maart 2011 de Handreiking ‘Leegstand te Lijf’. De VNG...

Rijksoverheid bemiddelt bij lokale energiebesparingsprojecten

Het ministerie van EL&I heeft een website gestart waar burgers, bedrijven en organisaties een Green Deal-project kunnen aanmelden. Het ministerie wil daarmee duurzame energieprojecten helpen realiseren. Volgens het Rijk zijn er veel...

Taken brandweer van gemeente naar veiligheidsregio

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil een regionale brandweer. Dit betekent dat de taken van de brandweer door de veiligheidsregio’s zullen worden uitgevoerd. Hiermee komt er een einde aan de gemeentelijke brandweer. De invoering...

Preventief fouilleren wordt makkelijker

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil dat burgemeesters en politie meer mogelijkheden krijgen om preventief te fouilleren. Het ministerie heeft hiervoor een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties gestuurd. In het...

Deventer in cijfers 2011

Met trots presenteert team Kennis en Verkenning u de eerste cijfers over 2011.

PBL: "Anticipeer op bevolkingskrimp"

Een derde van alle Nederlandse gemeenten krijgt tot 2040 te maken met bevolkingskrimp. Zij moeten daar niet dan pas op reageren, maar er nu al op anticiperen. Dat stelt het Planbureau van de Leefomgeving in de studie ‘Van bestrijden naar...

Woningcorporaties: goed jaar achter de rug, financiële risico's voor de boeg

Van de 418 woningcorporaties die Nederland in 2010 telde, hadden er maar 4 onvoldoende solvabiliteit. Dat oordeelt toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in het ‘Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2010’ en het ‘Verslag...

Armoede in Nederland toegenomen

De armoede in Nederland is in 2009 gestegen. Het aantal werkende armen is gegroeid, vooral onder zelfstandigen. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Armoedesignalement 2010’.

Meedoen is het motto in Deventer

Het project Rechtop! is een initiatief van de gemeente Deventer met als doel al haar inwoners in de stad mee te laten doen aan allerlei activiteiten. Het bijzondere van Rechtop! is dat de inwoners worden aangemoedigd om zelf hun dromen en wensen...

Eindmeting Hondenbeleid 2010

In 2007 is de wijkgerichte invoering van het nieuwe hondenbeleid van start gegaan. Om de inbedding van het nieuwe beleid onder Deventenaren goed te kunnen volgen is ervoor gekozen om het hondenbeleid te monitoren tot en met 2010. Waar de focus van...

Mediamix 2010 – Tussentijdse meting bereik en waardering Deventer media

In het collegeprogramma 2006-2010 staat dat de inwoners van de gemeente Deventer beter betrokken moeten worden bij het publieke debat. Middels de wijkaanpak, inspraakavonden en informatieavonden betrekt de gemeente haar inwoners bij dit debat. Dit...

Binnenstadsmonitor 2009-2010

Sinds 2004 meet de Binnenstadsmonitor jaarlijks hoe de economische situatie van de Deventer binnenstad is. Sinds vorig jaar besteedt deze monitor niet alleen aandacht aan de detailhandel in de binnenstad, maar aan alle  aspecten die de...

Kooporiëntatieonderzoek Deventer 2010

De gemeente Deventer heeft in 2010 voor de vijfde keer deelgenomen aan het vijfjaarlijkse onderzoek naar het koopgedrag in de provincie Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland. Per plaats worden zo koopstromen bepaald. Die gegevens worden...

Statistisch jaarboek Deventer 2010

Of het nu gaat om bezoekersaantallen van de straatfestivals, het winkelen in de historische binnenstad of hoeveel mensen er dagelijks via de stations in Deventer door Nederland en naar Berlijn reizen, als lezer vind je het allemaal in het...