Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Woonvisie: marktwerking en keuzevrijheid

De langverwachte woonvisie is er. De visie die minister Donner op verzoek van de Eerste Kamer schreef gaat vooral uit van meer marktwerking en keuzevrijheid. Donner behandelt 4 aspecten van de woningmarkt.

Benchmark burgerparticipatie

  • Hoe combineren we goed luisteren naar burgers met het beslechten van belangentegenstellingen en doorhakken van politieke knopen?
  • Hoe kunnen we bezuinigen en tegelijkertijd duurzame samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties tot...

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2011

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning rust op gemeenten de wettelijke plicht tot het jaarlijks uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. Om aan die plicht te voldoen heeft de gemeente Deventer in 2008 en 2009...

VNG bespreekt actuele situatie van citymarketing tijdens jaarcongres

De vraag ‘citymarketing: lonend of alleen een speeltje met een kreet en logo?’ stond centraal tijdens het deelcongres op het VNG Jaarcongres op 7 en 8 juni 2011. Tevreden inwoners en hry bedrijfsleven kunnen sterk bijdragen aan het succes van...

Rapport 'Agressie en geweld; Weten wat helpt' geeft een overzicht van interventies voor risicogroepen

Voor een succesvolle preventie van geweldpleging door risicogroepen is het noodzakelijk inzicht te krijgen in welke interventies wel en welke niet werken. Het rapport ‘Agressie en geweld; Weten wat helpt’ van het Trimbos Instituut geeft u een...

Online sturingsinstrument inburgering

Sinds enkele weken is op de website Proeftuin Inburgering een online hulpmiddel voor gemeenten en taalaanbieders beschikbaar.

Snelrecht voor verdachten van geweld tegen personen met een publieke taak

Met een nieuw wetsvoorstel wil het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) geweld tegen personen met een publieke taak zoals de politie, brandweer en ambulancepersoneel beter bestraffen. Het voorstel ‘uitbreiding gronden voor voorlopige...

Scholen en gemeenten tot elkaar veroordeeld in tijden van bevolkingskrimp

Gemeenten noch schoolbesturen kunnen krimp alleen oplossen: ten tijde van krimp zijn zij tot elkaar veroordeeld. Maar hier ligt zowel het probleem als de oplossing: door nauwe samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen kunnen de negatieve...

Betrokkenheid realiseren door participatief begroten

Burgers en ondernemers moeten meer hun eigen verantwoordelijk nemen en daarvoor van de overheid ook de ruimte krijgen. Participatief begroten biedt hiervoor handvatten.

Nieuwe handreiking integriteit voor bestuurders

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Daarom is het van belang dat politiek ambtsdragers zich integer opstellen. Het ministerie van BZK heeft samen met IPO, VNG en de Unie van Waterschappen de ‘Handreiking integriteit voor...

Statistisch Zakboek Deventer 2011

Statistisch Zakboek presenteert nieuwe cijfers over Deventer

Bekendheid gemeentelijke politiek

Op verzoek van de griffie van de gemeente Deventer heeft team Kennis en Verkenning in maart 2011 voor de vijfde keer een peiling onder de Deventer bevolking gehouden naar de bekendheid van de gemeentelijke politiek (gemeenteraad en politieke...

Digitale Steden Agenda biedt kansen voor onderwijs

In samenwerking met Nicis Institute en Stedenlink committeren de grote steden G32 en G4 zich aan supersnel internet met de ondertekening van de ‘Digitale Steden Agenda 2011-2015’ (DSA). Deze voornemens sluiten naadloos aan op de ambitie van de...

Doorbraak nodig rond energiebesparing in woningen

Klimaatstraatfeesten, energieboxen, modelhuizen: het zijn voorbeelden van projecten in steden die als doel hebben energiebesparing in bestaande woningen te bereiken. Toch zijn deze initiatieven niet voldoende. Onder voorzitterschap van Mirjam de...

Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken

In de ontwikkeling van wijken zijn omslagpunten, of tipping-points, aan te wijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van BZK. Evaluatie van de resultaten van de leefbaarometer toont aan dat als eenmaal bepaalde drempelwaarden genaderd en...

VNG start platform onorthodoxe maatregelen

Er is nieuw kennisplatform gestart over onorthodoxe maatregelen bij gebiedsontwikkeling. Via dit platform kunt u kennis over het gebruik van onorthodoxe maatregelen delen en in discussie treden over een andere aanpak van gebiedsontwikkeling. Het...

E-alert begrotingsscan

In de begrotingen 2011 van de 36 grootste steden snijden de gemeenten gemiddeld 5 procent in hun uitgaven. Het grootste deel van de bezuinigingen (35%) wordt gevonden in het ambtelijk apparaat. Dit is een van de conclusies die Nicis Institute...

Jongeren op een effectieve manier bewust maken van het milieu

Het milieu staat regelmatig centraal in projecten op school of in de gemeente. Jongeren worden vaak overdonderd door de enorme milieuproblemen, waardoor ze de moed verliezen om constructief na te denken over oplossingen. Project ‘Check de Plek’...

Stimuleren bewonersinitiatieven

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam ontwikkelde een digitale 'toolkit', gericht op het vergroten van bewonersparticipatie. De toolkit ondersteunt de gemeente bij het betrekken van bewoners in projecten in...

Handreiking 'Leegstand te lijf'

Een heldere probleemanalyse, een ingerichte organisatie, ambities en een langetermijnvisie zijn nodig om leegstand aan te pakken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteerde eind maart 2011 de Handreiking ‘Leegstand te Lijf’. De VNG...

Experiment inkomensafhankelijke huurprijs succesvol

Huur op Maat, het experiment van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), in samenwerking met 13 woningcorporaties, is overwegend succesvol. Dat blijkt uit een op 20 april verschenen evaluatie. De pilot loopt nu meer dan 2 jaar en in die...

Rijksoverheid bemiddelt bij lokale energiebesparingsprojecten

Het ministerie van EL&I heeft een website gestart waar burgers, bedrijven en organisaties een Green Deal-project kunnen aanmelden. Het ministerie wil daarmee duurzame energieprojecten helpen realiseren. Volgens het Rijk zijn er veel...

Taken brandweer van gemeente naar veiligheidsregio

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil een regionale brandweer. Dit betekent dat de taken van de brandweer door de veiligheidsregio’s zullen worden uitgevoerd. Hiermee komt er een einde aan de gemeentelijke brandweer. De invoering...

Preventief fouilleren wordt makkelijker

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil dat burgemeesters en politie meer mogelijkheden krijgen om preventief te fouilleren. Het ministerie heeft hiervoor een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties gestuurd. In het...

Deventer in cijfers 2011

Met trots presenteert team Kennis en Verkenning u de eerste cijfers over 2011.